Berry v. Huntingdon 2/11/17 (SL) - Berry-Athletics